ערכי התשלובת

עגם תשלובת מפעלי מתכת – מתחייבת לנהוג ולפעול ביושר ובהגינות בניהול עסקיה. התשלובת, על כלל עובדיה ומנהליה, מאמינה כי התנהלות אתית חסרת פשרות היא מפתח לרכישת אמון הלקוחות, השותפים העסקיים, הספקים והעובדים, והיא מכרעת לקיום התשלובת ולהצלחתה בטווח הארוך.

התשלובת מצפה מכל עובדיה לנהוג בהתאם לקוד האתי, כפי שמפורט במסמך זה. מעבר למחויבות חוקית ומשפטית, מצופה מכל עובד בתשלובת לעמוד בסטנדרטים גבוהים של התנהגות במובן האישי והעסקי בעת ביצוע תפקידיו. על כל עובד לפעול ביושרה ואמינות בכל תחומי עיסוקו ובכל מגעיו עם עובדים אחרים, עם התשלובת ובעליה, עם לקוחות וספקים, עם הציבור, עם הקהילה העסקית ועם גופים ממשלתיים וציבוריים.

על כל עובדי התשלובת לקיים את כללי מסמך זה, כמחייב בכל היבטי פעילותם בחברה לרבות קבלת החלטות הנוגעות למסחר, להשקעות, ללקוחות, לשותפים, לקבלני משנה, לספקים, ובכל נושא הקשור לעיסוקם בחברה. מסמך זה חל על כל פעילויות התשלובת בכל הארצות בהן היא מספקת מוצרים או שירותים.

מדיניות התנהגות

התשלובת ועובדיה יפעלו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולחוקים הבינלאומיים, בכל מובן הנוגע לחברה או לניהול עסקיה בכל ארץ שבה היא מספקת מוצרים או שירותים. התשלובת ועובדיה יפעלו עם תחושת אחריות חברתית גם מעבר למחויבות המשפטית לציית לחוק, בשאיפה להנהיג ולהציב דוגמה.

שותפים עסקיים

התשלובת ועובדיה יעשו כמיטב יכולתם לעבוד אך ורק עם ספקים וקבלני משנה המנהלים את עסקיהם ביושר, בהגינות, ע"פ החוק, הנמנעים משחיתות ומקפידים על התנהגות אתית.

הגינות עסקית

התשלובת ומנהליה מאמינים שהצלחתם תלויה ביכולתה להקדים את מתחריה. עם זאת, עובדי התשלובת יתנהלו ביושר ובהגינות תוך הקפדה מלאה על כללי האתיקה המקצועית, זאת גם תחת אילוצים של תחרות עזה. עגם בנתה לעצמה מוניטין של חברה הגונה, הוגנת וישרה, וכל עובדיה ומנהליה יפעלו בהתאם.

עובדי התשלובת ומנהליה מתבקשים לא להפיץ מידע כוזב, מטעה או מטיל קלון על מתחרים ועסקיהם בנושאים כגון יציבותם, הנזילות הכספית שלהם, מיומנותם, איכות מוצריהם או אמינותם כספק. יש להימנע משימוש לרעה בסודות מסחריים או במידע עסקי מסווג של המתחרים.

הגינות כלפי הלקוחות והתשלובת

יש לנהוג בלקוחות ובשותפים בשוויון ובהוגנות. אם נוצר עימות בשוק בין מספר שותפים או לקוחות, יש לפתור אותו על בסיס של שיווין והוגנות, תוך שמירה על האינטרס של התשלובת לטווח הארוך.

יושרה ואמון – אין למסור ללקוחות, לשותפים, לעיתונות או לציבור מידע לא נכון על התשלובת, על הטכנולוגיות שלה, על מוצריה ועל איכותם, על לוחות זמנים (לפיתוח או לאספקה מייצור) ועל היבטים עסקיים אחרים, במטרה להונות או להציג מצג שווא.

שימוש בנכסי התשלובת

לתשלובת עגם נכסים חומריים, עסקיים, מסחריים ואחרים. כל שימוש בנכסי התשלובת יעשה באופן חוקי ואתי, ואך ורק לצורך קידומה העסקי של התשלובת, כדלהלן:

נכסים חומריים – כל הנכסים החומריים כגון מוצרים, חומרי גלם, ציוד בדיקה וייצור, ריהוט וציוד משרדי ישמשו אך ורק לקידום פעילותה העסקית של התשלובת. יש לשמור על שלמותם ותקינותם ואין להשתמש בהם לצרכים פרטיים, אין למסור או להשאיל אותם לאחרים ואין למכור אותם או להיפטר מהם ללא אישור.

קניין רוחני – חברת עגם מכירה בחשיבותו של נושא הקניין הרוחני ובצורך לשמור על סודיות המידע בתעשיית המתכת. חברת עגם ועובדיה ינקטו בכל הצעדים הדרושים לשמר ולהעצים את הקניין הרוחני של התשלובת, ויימנעו מכל פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של חברות אחרות.

מידע סודי – עובדי התשלובת יימנעו מגישה למידע חסוי או סודי של התשלובת ומשימוש במידע מסוג זה, אלא אם המידע דרוש להם לצורך מילוי תפקידם. כמו כן יימנעו העובדים מהעברת המידע לאחרים, בין אם במהלך עבודתם או לאחר מכן, אלא אם קיבלו אישור מפורש מהנהלת התשלובת. איסור זה חל גם על מידע סודי וקניין רוחני של חברות אחרות שעמן חתמה התשלובת על חוזה או על הסכם אי חשיפה (NDA).

שחיתות וניגוד עניינים

עגם והתשלובת כולה מתחייבים לא לתת או לקבל שוחד מכל סוג שהוא, לא להציע או להיענות להצעת שוחד, לא לתת או לקבל תשלום כלשהו שאינו חוקי, גלוי ואתי, ולהימנע מכל פעילות עסקית מושחתת. בנוסף, אין להשתמש בכספי התשלובת לתמיכה בפעילות פוליטית מסוג כלשהו.

בעת קבלת החלטות או ביצוען יש לשקול רק את טובת התשלובת בכללותה, ולהימנע משיקולי תועלת אישית או קבוצתית או משיקולים הנובעים מיחסים אישיים. כמו כן יש להימנע מפעילות העלולה ליצור ניגוד אינטרסים בין העובד לחברה.

חל איסור לפעול לצורך הפקת רווחים אישיים או סיוע לאחרים להפיק רווחים מהזדמנויות עסקיות שנתגלו תוך שימוש במידע עסקי של עגם ואו התשלובת כולה מתוקף תפקידו של העובד בחברה.

חל איסור על עובדי התשלובת לקיים קשרים עסקיים עם חברות אחרות, ניהול עסקים פרטיים במשותף עם לקוחות, עם שותפים, עם ספקים או עם מתחרים של התשלובת. השקעה של זמן ומשאבים בכל פעילות עסקית חיצונית הגוזלת מזמנו של העובד ומסיטה את תשומת לבו מעבודתו השוטפת, תיחשב לעניין זה כקשר עסקי המפר את הקוד האתי.

באופן דומה, חל איסור על עובדי התשלובת לקבל החלטות בנושאים הקשורים ליחסי התשלובת עם גוף אחר, כאשר מתקיימים יחסים אישיים (משפחה, חברים) עם הצד השני.

מערכות מחשוב ותקשורת

מערכות המחשוב והתקשורת של התשלובת כוללות מחשבים אישיים, תוכנות ורשתות תקשורת ישמשו לצורכי התשלובת בלבד. אין להשתמש במערכות אלו לגישה, לאחזור, למשלוח, להפצה, להצגה, לאחסון או להדפסה של מידע שיש בו כדי להוליך שולל, להטריד, להשמיץ או לאיים, או של מידע שהוא בחזקת חומר תועבה, גזעני, פורנוגרפי, או כל מידע שאינו עולה בקנה אחד עם התנהגות חוקית, מקצועית ואתית.

כבוד עובדים

עגם מחויבת לתת לכל עובד קיים ולכל עובד פוטנציאלי הזדמנות שווה בכל תחומי העבודה. במינוי לתפקידים ובקידום מקצועי, התשלובת אוסרת אפליה על בסיס גיל, גזע, עדה, מגדר, דת, מוגבלות, העדפה מינית, מצב משפחתי או דעה פוליטית.

כל עובד יהנה מזכויות יסוד בסיסיות על פי חוק. התשלובת ועובדיה ינהגו לעובדי התשלובת השונים ביחס של כבוד, שוויון והערכה. כל עובד זכאי לחופש מחשבה, מצפון, דת והבעת דעה כל עוד אינו פוגע ברגשותיהם או בזכויותיהם של עובדים אחרים.

על כל העובדים והמנהלים להימנע מכל סוג של אלימות והתנהגות גסה או מאיימת כלפי עובדים אחרים בחברה. הטרדה מינית, אלימות פיזית או מילולית, וכל פעילות אחרת העלולה לגרום לאווירה מעליבה, פוגעת או עוינת לאחד מעובדי התשלובת האחרים תיחשב להתנהגות אסורה.

התשלובת תכבד את הזכות לפרטיות של עובדיה, לקוחותיה וספקיה. התשלובת ועובדיה ינקטו משנה זהירות בטיפול במידע אישי, באחסונו ובמניעת הפצתו כדי להבטיח שמירה על פרטיות ככל הניתן.

הפצת כללי האתיקה

מסמך זה יופץ לכל עובדי התשלובת ועובדים חדשים יקבלו עותק עם קבלתם לעבודה. המסמך בגרסתו האנגלית מופיע באתר התשלובת.

כל עובד בחברה יקיים את האמור במסמך זה ויפעל ברוחו. שאלות והבהרות לגבי משמעותו או יישומו של סעיף כלשהו במסמך ניתן להפנות למנהל הישיר, לסמנכ"ל משאבי אנוש או למנהל המחלקה המשפטית.

על כל מנהל בחברה לוודא כי העובדים הכפופים לו מודעים לקוד האתי ומקיימים אותו. אחריות זו כוללת גם הסברה והדרכה לעובדים כדי להבטיח ידיעת הקוד והבנתו. מנהל, אשר נודע לו על הפרת הקוד ע"י אחד מהעובדים הכפופים אליו, ידווח על כך מידית לאחד הסמנכ"לים בחברה.

הפרת כללי האתיקה

הפרה של הקוד האתי עלולה להביא לנקיטת צעדים משמעתיים כלפי העובד המפר, כולל פיטורין, ו/או לנקיטת צעדים משפטיים כלפיו.

כל דיווח או תלונה על הפרה של קוד אתי זה ניתן להפנות למחלקת משאבי אנוש או לכל סמנכ"ל בחברה.  כל דיווח ייבדק ביסודיות וברגישות, תוך שמירה על סודיות מוחלטת.

התשלובת, עובדיה ומנהליה לא יפטרו, ישעו, יאיימו, יטרידו, יפלו לרעה, יתנקמו או יינקטו צעדים משמעתיים כלשהם כנגד עובד שדיווח על הפרת הקוד האתי ע"י עובד אחר. מאידך, התשלובת עלולה לנקוט בצעדים משמעתיים נגד עובד שמסר דיווח לא נכון ביודעין ושלא בתום לב.

דילוג לתוכן