עגם אדרי

About Agam Edri

Agam Edri Company was founded in 1977 by Yaakov Edri and is one of the oldest metal factories in the steel industry in Israel.
The company is among the leading companies in its field that meet the ISO9001 standard (international quality management standard).
40 years of experience have built the company’s great advantage, which is expressed in diverse production capabilities in many fields.
The company works with a large number of clients, among the clients are the largest entities in the economy in the public and private sector.
The company’s products undergo a strict quality control before they are delivered to the customer, which allows them to meet the high work levels that the company sets for itself.

Agam Adri specializes in providing professional and comprehensive solutions in the field of steel and metal while being careful to meet schedules, safety, quality and budget goals. The human resource is an integral part of the company’s success.

פתרונות מקצועיים א.ומקיפים בתחום הפלדה והמתכת

Professional and comprehensive solutions
in the field of steel and metal

ייצור גשרי שילוט, קירות מסך

Production: signage bridges,
curtain walls and pedestrian bridges

עמידה בלוחות אזמנים

Staying on schedule in terms of
safety, quality, and budget

Technology and engineering

עבודות פלדה לתשתיות וגישור

Steel works for infrastructure

שימור מבנים

Building Preservation

קירות מסך וקירות אקוסטים

Curtain and acoustic walls

קונסטרוקציות פלדה ומרל"וגים

Steel constructions and structures

קונסטרוקציות פלדה ומרל"וגים

Steel constructions and structures

גשרי פלדה ופתרונות הנגשה

Steel bridges and accessibility solutions

פתרונות פלדה לתעשיה הצבאית

Steel solutions for the military industry

Leave details and we will contact you as soon as possible

Skip to content