עגם חיפה

About AGAM Haifa

The “Agam Tin Processing – Haifa” plant is an industrial plant with a lot of knowledge in the field of tin processing, laser cutting, punching, and bending.

The factory has at its disposal modern mechanization and advanced technology, for the purpose of providing advanced and complex solutions for tin processing works and complex welding works.

The work is carried out by cutting machines using a laser beam and bending machines that allow processing a wide variety of metals and non-metals such as carbon steels for example.

The factory, located in Haifa Bay, covers an area of ​​about 5 dunam, as well as an additional production site of about 3 dunam.

AGAM tin processing includes 7 departments that together work to produce the highest quality products.

יכולות מעולות לעיבוד ושימוש מכני חזק

Excellent processing and mechanical capabilities

צוות עובדים המנוסה בארץ

skilled personal with years of experience

אמצעי ייצור מתקדמים בנושאי עיבודי פח

Advanced tin processing machinery

Technology and engineering

מכונות CNC מדויקות

Precision CNC machinery

תמונה לעיבוד שבבי

chip processing

כיפופים שונים עד 8.5 מטר

Various bends up to 8.1 meters

מכונות כיפוף עד 1000 טון לעוביים של עד 40 מ"מ

Bending machines up to 1000 ton

צוותי מתכנתי C.N.C

C.N.C programing team

Leave details and we will contact you as soon as possible

Skip to content