עגם חיתוך להבה

About Agam Flame Cutting

Agam flame cutting was founded in 1974 as part of the Agam Enterprises company. The factory specializes in flame and plasma cutting, for a variety of metals such as steels, carbons, alloys, stainless steel, Hardox, Weldo, and more.

Along with the technology and the ability to provide customized quality solutions, the factory provides the customer with an engineering department that enables project management, which includes welding and sheet metal handling and even provides monitoring services and close engineering supervision in the factory area.

The factory is located in the Maalot industrial area, covers an area of ​​about 13 dunams, the factory complies with ISO-9000 and ISO-9001 quality standards, All the work processed in the factory is controlled and backed by quality certificates that guarantee its quality.

The factory is considered a leader in Israel in providing metal cutting services and using advanced technologies.
The operation of the plant is part of the integrated activity of Agam plants spread throughout the country.

שירותי מעקב ופיקוח הנדסי צמוד בשטח המפעל

Follow-up services and close engineering
supervision on the factory premises

שירותים נוספים למפעלי מתכת וקונסטרוקציה

Additional services for metal
and construction factories

כל תהליכי העבודה מבוקרים ומגובים בתעודות טיב המבטיחות את איכותה

All work processes are controlled and backed up by quality certificates that guarantee its quality

Technology and engineering

חיתוך להבה

C.N.C drilling services

עגם חיתוך להבה

phases

יצירת קורות Castellated

Creating castellated beams

בנייה וריתוך מיכלים

Construction, assembly, and welding of tanks

בניית קורות פח וטיפול בקורות

Construction of tin beams and treatment of beams of different sizes

ריתוך ובניית קורות פחים בעוביים שונים

Welding and construction of tin beams of various thicknesses

חיתוך ועיבוד מוצרים לרבות פאזות

Cutting and processing products including drilling phases

Leave details and we will contact you as soon as possible

Address: Koren Industrial Zone
Skip to content